Bandeja Laminada - Tamanhos

Detalhes:

700 – Bandeja Lamina Prata Nº 2 – 7897387300983

701 – Bandeja Lamina Prata Nº 3 – 7897387300990

702 – Bandeja Lamina Prata Nº 4 – 7897387301003

703 – Bandeja Lamina Prata Nº 5 – 7897387301010

704 – Bandeja Lamina Prata Nº 6 – 7897387301119

705 – Bandeja Lamina Prata Nº 7 – 7897387301027

Categoria: